Všeobecné obchodní podmínky (VOP) elPokladny.cz

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky k všeobecným obchodním podmínkám, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu info@elpokladny.cz nebo telefonicky na čísle +420 602 202 257.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku jsou nedílnou součástí Licence k Softwarovému produktu uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti právě s touto licencí nebo při používání Produktů.
 • 1.2. Uzavřením Licence k Softwarovému produktu vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP.
 • 1.3. Právní vztahy neupravené v těchto Podmínkách se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

 • 2.1. Poskytovatel je obchodní společností Galosoft s.r.o., IČO: 03 862 861, se sídlem Roudná 35, 392 01 Soběslav, registrovaná pod spisovou značkou oddíl C, vložka 20670 u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
 • 2.2. Zákazník je obchodní společností nebo podnikající fyzická osoba, která užívá Softwarový produkt Poskytovatele.
 • 2.3. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • 2.4. ZOOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2.5. Softwarový produkt je datový soubor obsahující software Poskytovatele a dále také všechny dosavadní aktualizace a nehmotné doplňky, které byly Poskytovatelem Zákazníkovi poskytnuty. Softwarový produkt není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo na jeho užívání – Licence k Softwarovému produktu.
 • 2.6. Zboží je jakékoliv zboží dodané Poskytovatelem Zákazníkovi. Jedná se zejména o hardware (např. tablet, tiskárna, nebo bezdrátová čtečka EAN čárových kódů) a jeho doplňky či příslušenství (např. termopapír do tiskárny nebo náhradní díly).
 • 2.7. Produkt je souhrnný pojem pro Softwarový produkt, Zboží a služby Poskytovatele. Aktuální informace o jednotlivých Produktech může Zákazník najít na webových stránkách www.elpokladny.cz.
 • 2.8. Zástupcem je myšlen obchodní zástupce nebo zaměstnanec Poskytovatele, díky němuž si může Zákazník objednat Licenci k Softwarovému produktu Poskytovatele a/nebo uzavřít smlouvu na Zboží či služby.
 • 2.9. Licence k Softwarovému produktu je smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, díky ní je Zákazníkovi poskytnuto právo k užívání Softwarového produktu.
 • 2.10. Smluvními stranami jsou Poskytovatel na straně jedné a Zákazník na straně druhé.
 • 2.11. Smluvní vztah je právní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem založený Licencí k Softwarovému produktu.
 • 2.12. Ceník je přehled cen jednotlivých Produktů nabízených Poskytovatelem. Veškeré ceny Produktů jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Aktuální verze Ceníku je dostupná na webu www.elpokladny.cz a také v digitální nebo tištěné formě na kontaktních místech Poskytovatele (showroomech) a nebo u Zástupců Poskytovatele.
 • 2.13. Účet společnosti je bankovní účet Poskytovatele ( 2500760347/2010 ) vedený u Fio banka, a.s. nebo jakýkoliv jiný účet Poskytovatele, který byl zveřejněn na webových stránkách Poskytovatele nebo Daňovém portálu MFČR v registru plátců DPH.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • 3.1. Zákazník je oprávněn Produkty využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovým účelům, k nimž jsou určeny.
 • 3.2. Zástupce Poskytovatele pro Zákazníka v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Produktu (customizaci) za cenu objednané služby a/nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného Ceníku Poskytovatele zveřejněného na webových stránkách Poskytovatele.
 • 3.3. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu či jiné údaje Poskytovatele na jakýchkoliv svých propagačních či jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 • 3.4. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu následující skutečnosti: a) jakoukoli změnu svých údajů (název firmy/jméno, sídlo/místo podnikání a další údaje které poskytl Poskytovateli v souvislosti se Licencí k Softwarovému produktu); b) změnu kontaktní osoby nebo změnu či zánik zástupce Zákazníka; d) jakékoli změny nebo události, mající nepříznivý vliv na schopnosti Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Poskytovateli (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.); c) jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, mající podstatný vliv na poskytování Produktů a služeb Poskytovatelem.
 • 3.5. Softwarový produkt je vlastnictvím Poskytovatele a je předmětem zákonné autorskoprávní ochrany.
 • 3.6. Zákazníkům není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do Softwarových produktů Poskytovatele, činit jakékoli jejich změny nesouvisející se Zákaznickým nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny či napodobeniny Softwarového produktu nebo jakýmkoli způsobem narušovat funkčnost Softwarového produktu.
 • 3.7. Zákazník není oprávněn Licenci k Softwarovému produktu pronajmout nebo převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 • 3.8. Zákazníkovi, který si od Poskytovatele zakoupil Softwarový produkt, je poskytnuta Licence k Softwarovému produktu, která je nepřevoditelná, nevýhradní, platná na území České republiky a je poskytována pouze v rozsahu sloužícím k řádnému užívání Softwarového produktu Zákazníkem.
 • 3.9. Doba, na kterou je licence k Softwarovému produktu poskytována, je stanovena v Licenci k Softwarovému produktu.
 • 3.10. Zákazník není oprávněn Softwarový produkt užívat takovým způsobem, který by mohl zničit, deaktivovat, přetížit, narušit, poškodit nebo jinak omezit či ohrozit Softwarový produkt či datovou síť, s níž Zákazník při využívání Softwarového produktu pracuje, nebo který by mohl znemožnit, omezit či ohrozit využívání Softwarového produktu jinými Zákazníky.
 • 3.11. Zákazník je povinen pravidelně zálohovat a archivovat data získaná prostřednictvím Softwarového produktu a následně provést kontrolu vytvoření zálohy dat.
 • 3.12. Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečné užívání Softwarového produktu, který je bezprostředně spojen s interní databází obsahující Zákazníkem nahrané certifikáty pro komunikaci s portálem elektronické evidence tržeb. Bezpečným užíváním Softwarového produktu se rozumí zejména povinnost Zákazníka dodržovat souhrn bezpečnostních pravidel, která jsou ve světe používání moderních technologií obecně známá: a) mít nastaveno dostatečně silné heslo pro vstup do Softwarového produktu b) bezdůvodně nevydávat přihlašovací údaje třetí osobě, která by mohla těchto údajů využít v neprospěch Zákazníka c) počínat si tak, aby nebylo účtu Zákazníka zneužito v jeho neprospěch

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • 4.1. Poskytovatel je oprávněn přerušit nebo omezit provoz Softwarového produktu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy Softwarového produktu nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity Softwarového produktu, ochrany dat nebo při zjištění jeho ohrožení nebo zranitelnosti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu.
 • 4.2. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit provoz Softwarového produktu i bez předchozího upozornění Zákazníka také v případě, že: a) Zákazník neuhradí řádně a včas cenu za Softwarový produkt; b) Zákazník užívá Softwarový produkt způsobem, který může negativně ovlivnit fungování Softwarového produktu, jeho integritu či kvalitu ve vztahu k ostatním Zákazníkům; c) existuje důvodné podezření, že Zákazník zneužívá poskytnutý Softwarový produkt.
 • 4.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na: a) změny Softwarového produktu za účelem jeho zkvalitnění, b) změny technických parametrů Softwarového produktu, pokud to bude nutné pro jeho plnou funkčnost.
 • 4.4. Poskytovatel je oprávněn průběžně shromažďovat, zpracovávat informace o využívání a činnosti Softwarového produktu.
 • 4.5. Jakmile důvod omezení nebo přerušení provozu Softwarového produktu dle čl. 4.1. těchto VOP a/nebo čl. 4.2. těchto VOP odezní, Poskytovatel fungování Softwarového produktu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu obnoví. Po dobu omezení nebo přerušení fungování Softwarového produktu z důvodů dle čl. 4.1. těchto VOP a/nebo čl. 4.2 těchto VOP hradí Zákazník cenu za Softwarový produkt v plném rozsahu.
 • 4.6. Poskytovatel může v případech, kdy byl provoz omezen či přerušen z důvodů dle čl. 4.2. těchto VOP požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s opětovným zprovozněním Softwarového produktu.

5. SOFTWAROVÝ PRODUKT

 • 5.1. Smluvní strany sjednaly, že instalací Softwarového produktu do koncového zařízení Zákazník souhlasí s těmito VOP vztahujícími se k Produktům Poskytovatele.
 • 5.2. Softwarový produkt může být nabízen v určité verzi i bezplatně.
 • 5.3. Se všemi verzemi Softwarového produktu a jejich cenami se může Zákazník plně seznámit na webových stránkách Poskytovatele www.elpokladny.cz, nebo přímo v Licenci k Softwarovému produktu.

6. ZÍSKÁNÍ LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 6.1. Zákazník může získat Softwarový produkt různými způsoby: a) instalací do koncového zařízení Zákazníka; b) písemnou objednávkou doručenou Poskytovateli nebo naskenovanou písemnou objednávkou doručenou na e-mailovou adresu Poskytovatele, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Poskytovatele; b) elektronickou objednávkou přes webové stránky Poskytovatele; c) prostřednictvím telefoního hovoru
 • 6.2. Při objednávání zboží je Zákazník Poskytovateli povinen sdělit tyto údaje: a) identifikace Zákazníka - firma/obchodní jméno, IČO, sídlo/místo podnikání, e-mail Zákazníka, jméno osoby zastupující Zákazníka, telefon; b) verze Softwarového produktu, na něž má být Licence k Softwarovému produktu poskytnuta;
 • 6.3. Licence k Softwarovému produktu je uzavřena v okamžiku instalace Softwarového produktu do koncového zařízení Zákazníka.
 • 6.4. Instalací Softwarového produktu do koncového zařízení Zákazník také souhlasí s těmito VOP vztahujícími se k Produktům Poskytovatele. S Všeobecnými obchodními podmínkami vztahujícími se k Produktům Poskytovatele se Zákazník může plně seznámit na webových stránkách Poskytovatele, u Zástupců, nebo v tištěné formě..
 • 6.5. Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Poskytovatel vyhotovil fakturu/daňový doklad elektronicky. Zákazník souhlasí rovněž s tím, aby mu faktury/daňové doklady byly zasílány e-mailem.
 • 6.6. Faktura za Licenci k Softwarovému produktu je vždy splatná nejpozději do 10 dnů od data vystavení, není-li na faktuře uvedeno jiné datum splatnosti, a to bezhotovostně převodem na Účet Poskytovatele dle instrukcí uvedených na faktuře.
 • 6.7. V případě prodlení s úhradou faktury za Licenci k Softwarovému produktu je Zákazník povinen uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
 • 6.8. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Poskytovatelem bude k cenám účtována daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH, IDENTIFIKAČNÍCH A PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

 • 7.1. Zákazník uzavřením Licence k Softwarovému produktu uděluje Poskytovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím osobních a/nebo identifikačních a/nebo provozních údajů, které Poskytovateli sdělil v objednávce, při uzavření Licence k Softwarovému produktu nebo které jsou Poskytovatelem shromážděny v souvislosti s využíváním Softwarového produktu Poskytovatele Zákazníkem k účelům uvedeným v těchto VOP. Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, případně rodné číslo/identifikátor, bydliště či jiná adresa uvedená Zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či platební morálce apod.. Za identifikační údaje jsou považovány zejména obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či o platební morálce atd. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje shromážděné či zpracovávané Poskytovatelem při využívání Softwarového produktu Zákazníkem.
 • 7.2. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely: a) účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas, b) jakékoliv použití přímo související se zajištěním řádné funkčnosti Softwarového produktu, c) ochrana práv a oprávněných zájmů Poskytovatele; d) plnění povinností Poskytovatele, které jí stanoví zvláštní zákony; e) pro vnitřní potřebu Poskytovatele, např. za účelem vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace Produktů; f) pro zasílání informací o nových Produktech Poskytovatele nebo informací, které souvisejí se stávajícími Produkty; g) za účelem nabízení Produktů Poskytovatele a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Poskytovatele a jiných subjektů.
 • 7.3. Zákazník souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka, a tyto třídit do jednotlivých kategorií za účelem nabízení Produktů Poskytovatele a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Poskytovatele a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Zákazníkem poskytnuty v objednávce, při uzavření Licence k Softwarovému produktu, v souvislosti s využíváním či při samotném využívání Produktů Poskytovatele.
 • 7.4. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou osobní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licence k Softwarovému produktu a dále za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let po ukončení Licence k Softwarovému produktu. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou identifikační a provozní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licence k Softwarovému produktu.
 • 7.5. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Poskytovatelem, Zástupci nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Poskytovatel uzavřel smlouvu (takovýto subjekt Poskytovatel uvede na svých webových stránkách), a to v České republice, v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem.
 • 7.6. Poskytovatel je oprávněn z osobních, identifikačních a provozních údajů Zákazníka vytvářet databázi.
 • 7.7. Zákazník prohlašuje, že: a) byl řádně informován o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou stanoveny v těchto VOP; b) byl informován o skutečnosti, že osobní, identifikační a provozní údaje mohou být poskytnuty osobám uvedeným v těchto VOP, státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů; c) byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytl a poskytuje Poskytovateli dobrovolně a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Poskytovatele. d) jej tímto Poskytovatel informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Poskytovatel o Zákazníkovi zpracovává, právu na jejich opravu v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Poskytovatel tímto Zákazníka informuje i o dalších právech vyplývajících ze ZOOÚ, např. z ustanovení § 21 tohoto zákona.
 • 7.8. Zákazník uděluje Poskytovateli souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Poskytovatele.

8. DATA ULOŽENÁ ZAKAZNÍKEM

 • 8.1. Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat, které vyplývají z používání Softwarového Produktu. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.
 • 8.2. Poskytovatel neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem prostřednictvím sítě internet do vyhrazeného prostoru.
 • 8.3. Veškeré shromážděné informace jsou Poskytovatelem uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Poskytovatele. Softwarový produkt je pod neustálým dohledem specialistů aby byla zajištěna maximální bezpečnost informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí.
 • 8.4. Poskytovatel dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice.
 • 8.5. Při využívání Softwarového produktu jsou používány tzv. "cookies". Termínem “cookie” se rozumí data, která jsou aktivní pouze během jedné pracovní relace uživatele ve webovém prohlížeči a která jsou zasílána z webových stránek na počítač uživatele za účelem rychlejší identifikace. Zákazník může kdykoliv, změnou nastavení webového prohlížeče, zakázat přijímání cookies. Tato změna může mít za následek zpomalení či znemožnění přístupu k některým funkcím Softwarového produktu.
 • 8.6. Při využívání Softwarového produktu je také využíváno tzv. "Místní uložiště" anglicky "Local storage", včetně technologie HTML 5, nebo mezipaměti aplikací. Pomocí těchto mechanismů jsou v místním úložišti, tj. zařízení Zákazníka, ukládána provozní data potřebná k řádnému fungování Softwarového produktu. Zákazník může kdykoli, změnou nastavení webového prohlížeče, zakázat nebo omezit funkci místního uložiště. Tato změna může mít za následek zpomalení či znemožnění přístupu k některým funkcím Softwarového produktu.

9. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

 • 9.1. Zákazník uděluje Poskytovateli souhlas k tomu, aby ho v případě potřeby kontaktoval telefonicky na čísle, které Zákazník uvedl, a to v době od 8:00 do 20:00 hod.
 • 9.2. Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Licence k Softwarovému produktu, VOP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat e-mailem nebo jinými dostupnými technickými prostředky.
 • 9.3. Zákazník uzavřením Licence k Softwarovému produktu výslovně souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Licence k Softwarovému produktu a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Poskytovatel prováděl záznamy komunikace mezi smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Poskytovatel se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.
 • 9.4. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Poskytovateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Poskytovatele, uvedenou na webu Poskytovatele.
 • 9.5. Zprávy nebo oznámení jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Jestliže Poskytovatel doručoval Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tento e-mail za doručený v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Poskytovatele. Pokud e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Poskytovatelem byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, Poskytovatel tím nenese žádnou vinu.
 • 9.6. Zákazník je srozuměn se skutečností, že emailová ani telefonická komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k této komunikaci.
 • 9.7. Zákazník je bez zbytečného odkladu povinen se seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Poskytovatel doručí.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • 10.1. Poskytovatel poskytuje na Zboží záruku v délce 12 měsíců, která započíná dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky Zboží zjištěné Zákazníkem v záruční době.
 • 10.2. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že se na Licenci k Softwarovému produktu neuplatní ustanovení § 1921, § 1922 a § 2112, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).
 • 10.3. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne v případě, že Zákazník řádně neplní své závazky vůči Poskytovateli.
 • 10.4. Záruka je Zákazníkovi poskytnuta pouze za předpokladu, že Zboží není používáno neodborným či nepřiměřeným způsobem. Nepřiměřeným způsobem je myšlena např. instalace cizích neověřených aplikací, které mohou mít nepříznivý vliv na řádné fungování Softwarového produktu Poskytovatele.
 • 10.5. Záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla: a) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o Zboží; b) opotřebením způsobeným běžným užíváním Zboží; c) mechanickým poškozením Zboží; d) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek; e) pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem; f) použitím nelegálního či pochybného software; g) použitím Poskytovatelem neautorizovaného spotřebního materiálu; h) používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, v němž je Zboží běžně využíváno; i) provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Zboží Zákazníkem či v důsledku opravy Zboží Zákazníkem; j) působením vyšší moci;
 • 10.6. Poskytovatel poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu Softwarového produktu, přičemž Poskytovatel odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí, a to po dobu trvání Licence k Softwarovému produktu, jestliže nedošlo k porušení povinností Zákazníkem.
 • 10.7. Strany sjednaly, že pokud bude Softwarový produkt vadný, nemůže Zákazník požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Poskytovatel je připraven: a) takovou vadu odstranit; b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Softwarového produktu; a c) v přiměřeném čase vadu odstraní.
 • 10.8. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel zaručuje řádnou funkčnost Softwarového produktu pouze na koncových zařízeních (Zboží) dodaných Poskytovatelem.
 • 10.9. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže není Softwarový produkt řádně registrován, aktualizován, nebo Licence k Softwarovému produktu vypršela.
 • 10.10. Nárok na záruku Zákazníkovi dále nevznikne jestliže Zákazník nevyužívá Softwarový produkt na Zboží dodaném nebo doporučeném Poskytovatelem a řádně neplní své povinnosti vůči Poskytovateli.
 • 10.11. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Softwarového produktu.
 • 10.12. Poskytovatel nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky Zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat: a) případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s doporučením Poskytovatele, b) absenci vlastností či funkcí, které nejsou Poskytovatelem uváděny, c) skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Poskytovateli známy v okamžiku jeho vývoje, d) případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními Poskytovatelem doporučenými systémovými požadavky;, e) skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován, f) případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti, g) případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod.
 • 10.13. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Poskytovatel Zákazníka e-mailem nebo písemně.
 • 10.14. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže Zákazník dostatečně nedbá a nedodržuje souhrn bezpečnostních pravidel, která jsou uvedena v čl. 3.12. těchto VOP.

11. NÁHRADA ÚJMY

 • 11.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících z těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým jednáním přispěl ke vzniku újmy.
 • 11.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty Zákazníka.
 • 11.3. V případě Zboží Poskytovatel nese odpovědnost za újmu maximálně do výše ceny za Zboží bez DPH, kterou Zákazník za jeho pořízení Poskytovateli uhradil.
 • 11.4. V případě Softwarového produktu je odpovědnost Poskytovatele za újmu omezena na částku rovnající se ceně bez DPH, kterou Zákazník Poskytovateli uhradil za Licenci k Softwarovému produktu. Maximálně však za posledních 6 měsíců užívání Softwarového produktu před uplatněním daného nároku vůči Poskytovateli.
 • 11.5. Poskytovatel neodpovídá za újmu, která nevznikne v souvislosti s porušením právní povinnosti Poskytovatele.
 • 11.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Poskytovatele je mezi stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Poskytovatelem a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Poskytovatel nezavinil.
 • 11.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo jeho kontrolu.
 • 11.8. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla Zákazníkem správně zálohována a uchovávána.
 • 11.9. Poskytovatel neodpovídá za újmu, vzniklou v důsledku přerušení či omezení provozu Softwarového produktu z důvodů uvedených v čl. 4.1. nebo v čl. 4.2. těchto VOP.
 • 11.10. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby ke komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
 • 11.11. Poskytovatel nenese odpovědnost za řádné doručení e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka a neodpovídá za újmu, která Zákazníkovi v důsledku neseznámení se s e-mailem od Poskytovatele vznikla, např. z důvodu, že e-mail zaslaný Poskytovatelem Zákazníkovi byl doručen do nevyžádané pošty Zákazníka (spam). Zákazník nese odpovědnost za kontrolu veškerých složek svého e-mailu, jakož i za udržování dostatečné kapacity tohoto e-mailu.
 • 11.12. Poskytovatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku výpadku systému elektronické evidence tržeb nebo jakékoliv jiné, ať už částečné či úplné nefunkčnosti systému elektronické evidence tržeb ze strany Ministerstva financí České republiky.
 • 11.13. Poskytovatel nenese odpovědnost za kompatibilitu Softwarového produktu s hardwarovým a softwarovým vybavením Zákazníka v případě, že si Zákazník neobjednal kompletní balíček Produktů nabízených Poskytovatelem nebo nedodržuje pokyny k užívání Produktů stanovené Poskytovatelem a/nebo příslušným výrobcem Zboží.
 • 11.14. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody a újmu způsobenou zejména tím, že Zákazník dostatečně nedbá a nedodržuje souhrn bezpečnostních pravidel, která jsou uvedena v čl. 3.12. těchto VOP.

12. REKLAMACE

 • 12.1. Reklamaci Zboží nebo Softwarového produktu je možné uplatnit písemně na adresu Poskytovatele která je za tímto účelem umístěna na webu Poskytovatele.
 • 12.2. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.
 • 12.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka; b) specifikaci Produktu a detailní popis reklamované vady či jejích projevů; c) doklad o zakoupení Zboží či Licence na Softwarový produkt; d) Zboží včetně veškerých jeho doplňků a příslušenství
 • 12.4. Zákazník je povinen Poskytovateli zaslat Zboží na vlastní náklady a odpovědnost. Poskytovatel není povinnen přijmout k reklamaci Zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.
 • 12.5. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a Občanským zákoníkem.
 • 12.6. Při převzetí Zboží k reklamaci vystaví Poskytovatel Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil.
 • 12.7. Strany sjednaly, že pokud bude Zboží vadné, nemůže Zákazník požadovat slevu z ceny, pokud je Poskytovatel připraven: a) takovou vadu odstranit či Zboží vyměnit za bezvadné; b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady či výměně Zboží za bezvadné a v rozumném čase takto učiní
 • 12.8. Reklamované vady ve funkcionalitě Softwarového produktu budou prověřeny. O výsledku šetření bude Zákazník informován e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Zákazníkovi bezplatně poskytnuta aktualizace Softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.
 • 12.9. Pokud nelze prokázat, že vada Softwarového produktu byla způsobena Poskytovatelem, nebo v případě neoprávněné reklamace Softwarového produktu, bude Zákazníkovi účtována činnost spojená s ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Zákazníkem, a to podle Ceníku platného v době provádění těchto úkonů.
 • 12.10. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Poskytovatel Zákazníka e-mailem nebo písemně. V případě, že se Poskytovatel rozhodne Zboží opravit, předá Zákazníkovi opravené Zboží včetně písemného potvrzení o opravě Zboží a době jejího trvání. Jestliže Poskytovatel uznal vadu Zboží a rozhodne se toto Zboží vyměnit za nový kus stejného typu Zboží, předá po vyřízení reklamace nové Zboží Zákazníkovi včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a doby jejího trvání.
 • 12.11. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Poskytovatele dostupném na webových stránkách Poskytovatele.

13. TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU NA SOFTWAROVÝ PRODUKT

 • 13.1. Licence k Softwarovému produktu se uzavírá na dobu určitou.
 • 13.2. Licence k Softwarovému produktu zaniká: a) uplynutím doby, na kterou byla Licence k Softwarovému produktu na dobu určitou sjednána, v případě, že Zákazník nejpozději deset dnů před uplynutím této sjednané doby písemně oznámí Poskytovateli, že nemá zájem o prodloužení této Licence k Softwarovému produktu. Jestliže Zákazník oznámení dle předchozí věty vůči Poskytovateli neučiní, prodlužuje se Licence k Softwarovému produktu vždy o stejnou dobu, na níž byla původní Licence k Softwarovému produktu uzavřena (tj. vždy o původně sjednanou dobu). Ostatní podmínky dosavadní Licence k Softwarovému produktu v tomto případě zůstávají zachovány. b) odstoupením od Licence k Softwarovému produktu z důvodů uvedených v čl. 13.3. těchto VOP a 13.4.
 • 13.3. Zákazník je oprávněn odstoupit od Licence k Softwarovému produktu, jestliže je Softwarový produkt nefunkční z důvodů zaviněných výhradně Poskytovatelem po dobu delší než 10 dnů.
 • 13.4. Poskytovatel může odstoupit od Licence k Softwarovému produktu, jestliže: a) je Zákazník v prodlení s úhradou poplatku za Licenci k Softwarového produktu Poskytovatele po dobu delší než 10 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn; b) Zákazník při uzavření Licence k Softwarovému produktu uvedl nepravdivé údaje; c) Zákazník neposkytl Poskytovateli součinnost nutnou pro řádné plnění Licence k Softwarovému produktu; d) Softwarový produkt užívá jiná osoba, ačkoliv si Zákazník k tomuto neopatřil předchozí písemný souhlas Poskytovatele; e) Zákazník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu Softwarového produktu; f) Zákazník jinak závazně porušuje Licenci k Softwarovému produktu nebo tyto VOP; g) Zákazník vstoupil do likvidace, bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byla u něj zavedena nucená správa nebo u něj byl zahájen výkon rozhodnutí anebo exekuce prodejem závodu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 14.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání a to ke dni 1.9.2016.
 • 14.2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.
 • 14.3. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn a/nebo způsob uzavírání změn a ukončení Licence k softwarovému produktu, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Poskytovatelem. Poskytovatel je dále oprávněn jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Poskytovatel spolupracuje (např. změna dodacích podmínek přepravních společností atd.) a jejichž služeb užívá Poskytovatel při poskytování plnění Zákazníkům.
 • 14.4. Veškeré informace týkající se Produktů, VOP či Ceníku jsou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech (showroomech) Poskytovatele, jeho partnerů, dále na webových stránkách Poskytovatele a/nebo jiným vhodným způsobem.
 • 14.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách www.elpokladny.cz, telefonicky a nebo e-mailem a to nejméně 30 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Licenci k Softwarovému produktu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti těchto změn. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP výslovně souhlasí.
 • 14.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka je Poskytovatel oprávněn oznámit i ve lhůtě kratší.
 • 14.7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 • 14.8. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s Licencí k Softwarovému produktu, bude místně příslušný Okresní soud Plzeň - jih, jestliže je v první instanci věcně příslušným krajský soud, a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.
 • 14.9. Zákazník uděluje Poskytovateli souhlas k použití veškerých záznamů, nahrávek, kopií písemností nebo komunikace smluvních stran jako důkazního prostředku v případném sporu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a to za podmínky, že byly tyto materiály pořízeny v souladu s VOP.
 • 14.10. Zákazník uděluje Poskytovateli souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Poskytovatele, uvedenou na webu Poskytovatele.
 • 14.11. Uzavřením Licence k Softwarovému produktu uděluje Zákazník výslovný souhlas s uvedením údajů o své osobě k referenčním účelům v referenčních materiálech a na referenčním listu Poskytovatele, který může být dále využit v propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který Zákazník užívá pro účely podnikání, logo, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další veřejně dostupné údaje o Zákazníkovi a typ využívaných Produktů, přičemž všechny tyto údaje budou uvedeny v těchto materiálech Poskytovateli bezplatně. Souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele.
 • 14.12. Smluvní strany se dohodli na vyloučení aplikace ustanovení § 2119 Občanského zákoníku.
 • 14.13. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklé z Licence k softwarorému produktu vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku. Dle tohoto vyloučení, připouští-li použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.
 • 14.14. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Licence k Softwarovému produktu byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena, či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Licence k Softwarovému produktu.
 • 14.15. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá z Licence k Softwarovému produktu ve prospěch Poskytovatele v délce pěti (5) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
 • 14.16. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
 • 14.17. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti z Licence k Softwarovému produktu jako celek může být Poskytovatelem postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti z Licence k Softwarovému produktu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
 • 14.18. Těmito VOP nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází, ani sankce stanovené těmito právními předpisy za jejich nelegální užívání.